[Face-research-list] Bangor lecturer position

Robert Ward r.ward at bangor.ac.uk
Mon Oct 17 14:31:37 BST 2016


The School of Psychology at Bangor has an opening at lecturer level with an emphasis on consumer psychology and/or commercialisation. Although the research specialism is open, given the wide applications of face research in these contexts (e.g., in face recognition and in social attributions) I thought it was worth mentioning here. This kind of position might be especially appropriate for someone wanting to combine the basic and applied value of their work.

Link to the full ad is here:
http://bit.ly/bangor-psych-cons-1617

Or here, if you prefer to see the entire URL
https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.en?id=QLYFK026203F3VBQB7V68LOTX&nPostingID=2833&nPostingTargetID=3246&mask=stdext&lg=UK

Rob

Prof Robert Ward
Wolfson Centre for Clinical and Cognitive Neuroscience
School of Psychology
Bangor University
Bangor LL57 2AS
http://psychology.bangor.ac.uk/ward
Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.
More information about the Face-research-list mailing list